BAOB

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi

 

Tanıtım Yerleşke Yönetimi Ve Denetim Kurulları Kat Malikleri Genel Kurulu Yönetim Planı

BAOB Yönergeler Kat Planları Galeri İletişim S.S. Akademik Odalar Birliği Yapı Kooperatifi

YÖNETİM PLANI

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

1. Konu

 

Kat mülkiyeti kanuna göre kat mülkiyetine çevrilecek olan; Bursa ili, Nilüfer ilçesi, Odunluk Mahallesi Akademi Cad. No:8 H21C05C3B Pafta, 254 Ada, 7 Parsel üzerinde bulunan ana gayrimenkul ve bu ana gayrimenkule bağlı ortak yer olarak kullanılacak olan ortak alanlar.

 

2. Kapsam

 

Bu Yönetim Planının Kapsamı;

2.1. Yer Bakımından

Yönetim Planının hükümleri, birinci maddede yazılı taşınmazın sınırları içinde kalan arazi ile bunların üstünde ve altında meydana getirilmiş bütün bina ve tesisleri, ağaçlar ve doğal bitki örtüsünü, taşınmazın tamamına veya bağımsız bölümlere göre odaların özel mülkiyetine tabi olmayan tamamlayıcı parçası, eklenti yahut teferruat niteliği taşıyan bütün objeleri, bu nitelikte olmasa bile taşınmazlar bulunan veya bulundurulan sair eşya ve malları kapsar.

2.2. Kişi Bakımından

Yönetim Planının hükümleri taşınmazlarda bağımsız bölüm maliki yahut kat irtifakı sahibi olan kişilerle bunlara bağımlı olarak bulunan, herhangi bir suretle yararlanan ve taşınmazın tamamı veya bir bölümü yahut bağımsız bölümleri üzerinde her ne türden olursa olsun başkaca aynı veya şahsi hak sahibi olan bütün kişileri bağlar.

2.3. İlişkiler Bakımından

Yönetim Planı, kat mülkiyeti esasına göre tasarruf edilecek ana taşınmaz üzerinde, bu tasarruf biçiminden doğan bütün ilişkileri, bu meyanda ana taşınmazın tamamında, bağımsız bölümler ve eklentilerden ve ortak yerlerden yararlanılmasından, bunların kullanılmasından, işletilmesinden, korunmasından, bakım onarımından doğacak her türlü ilişkiyi ana taşınmaz bağımsız bölümler ve eklentileri ile ortak yerler üzerindeki hukuki ve maddi tasarruflar dolayısıyla kat malikleri, kat irtifakı ve diğer aynı hak sahipleri ile kişisel hak sahipleri ve bunlara bağlı olarak taşınmazda oturan, bulunan veya herhangi bir suretle zilyet olan kişilerin aralarında meydana gelecek her çeşit ilişkiyi kapsar.

 

3. Uygulama Önceliği

 

Bu yönetim planının hükümleri ana taşınmazda kat mülkiyeti ilişkilerinden ve bu ilişkilerin yönetiminden dolayı ortaya çıkacak bütün sorunlarda ve ihtilaflarda mevzuatta yer alan ve aynı konuyu tamamlayıcı ve yorumlayıcı nitelikteki kurallara takaddüm eder ve birinci derecede öncelikli olarak uygulanır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

 

4. Ana Yapı

 

Ana taşınmazda bulunan bütün bağımsız bölümler ile bağımsız bölümlerde, eklentilerinde ve ortak yerlerde yerüstü ve yer altında yapılmış bütün yapı ve tesisleri içerecek biçimde anlaşılır.

Onaylı asılları Tapu dairesine verilen ve bu yönetim planının ayrılmaz parçasını oluşturan projelerde gösterildiği gibi Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi tesisleri aşağıda sıralanan gayrimenkullerden ibarettir

 

5. Ana Gayrimenkul Ve Ortak Alanlar

 

H21C05C3B Pafta, 254 Ada, 7 Parsel de ana gayrimenkul üzerinde bulunan bina, yeşil alan ve yollar bulunmaktadır.

Bodrum dahil (2 bodrum kat) altı katlıdır. Katlarda büro fonksiyonu görecek bölümler mevcuttur. Ortak alanlar dışında zemin katta restoran / lokanta / kafeterya hizmeti verilecek bir alan, toplantı salonu, birinci katta çok amaçlı salon ve fuaye mevcuttur.

5.1. Kafeterya, Lokanta

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nin zemin katında bulunan ve mülkiyeti Nilüfer Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan alandır. İşletme yöntemi ve biçimi Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Site Yönetimince belirlenecektir.

Kafeterya, lokanta mahallin ısıtması, merkezi kazan sisteminden yapılmakta olup, ısı pay ölçerler ile ölçülmektedir. İşletmeci, İdare’nin (Yönetim Kurulunun) belirlediği doğalgaz karşılığı bedeli İdare’ye ödeyecektir.

Kafeterya, lokanta mahallinin soğutma ve havalandırma sistemi, mahallin kendi elektrik tesisatından beslenmektedir. Mutfak davlumbazlarının kanalları, işletme esnasında yağ birikmesi ve bu yağın tutuşması sonucu bina güvenliğini tehlikeye atabilmektedir. Bu sebepten dolayı, İşletmeci, davlumbaz, otomatik yangın söndürme sistemi kurulacak, egzost kanallarını temizliğini en fazla 6 (altı) ayda bir yapmakla yükümlüdür. İşletmeci, Bursa İtfaiyesi’nden onaylı bir kanal temizlik firması ile yıllık olarak sözleşme imzalayıp, bu sözleşmeyi 2 iş günü içinde İdare’ye ulaştıracaktır. Kanal temizlik firması, yapacağı periyodik temizlikle ilgili rapor tutacak, İşletmeci bu raporu 1 iş günü içinde İdare ile paylaşacaktır. İdare, davlumbaz kanallarının temizlenmediğini tespit ettiği anda, İşletme’nin bina güvenliğini tehdit ettiği gerekçesi ile “İşletme Sözleşmesi’ni iptal etme veya kendi inisiyatifine bağlı olarak İşletmecinin namı hesabına davlumbaz egzost kanalları ve egzost aspiratörlerini temizleterek, İşletmeciden tahsil etme hakkına sahiptir.

Kafeterya, lokanta işletmecisi, binanın güney cephesinde yağ tutucu için bırakılan boş alan içinde ANSI 304L kalite paslanmaz çelik yağ tutucu imal ettirmekle ve yine en fazla 6 (altı) ayda bir temizliğini yapmakla yükümlüdür. Yağ tutucunun temizlenmediği İdare tarafından tespit edilirse, İdare İşletmeci namı hesabına bu temizliği yaptırarak, İşletmeciden tahsilatını yapmakla yetkilidir.

5.2. Oditoryum Çok Amaçlı Salon

Oditoryum Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nin 1. Katında yer almaktadır. Toplantı, Panel, Seminer, Konser, Sergi, Tiyatro vs. gibi etkinliklerin organize edilmesine imkân verecek şekilde planlanmıştır. Sahne ışıklandırması, ses düzeni, konferans sistemi, anında tercüme sistemi, video projeksiyon sistemi ile teçhiz edilmiştir.

Ana gayrimenkul bodrumundaki merkezden ısıtılıp soğutulmaktadır. Kullanma suyu aynı merkezden temin edilmektedir.

Oditoryum mahalli; doğalgaz vasıtasıyla ısıtma, Oditoryum elektrik şebekesinden beslenen soğutma enerjisi ile iklimlendirilmektedir. Çatı tipi paket klimalar, Yönetim Ofisi’ne konumlandırılan kumanda panelleri vasıtasıyla, İdare tarafından kontrol edilecektir.

5.3. Toplantı salonu

Toplantı Salonu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nin zemin katında yer almaktadır. Toplantı, Panel, Seminer, Konser, Sergi, Tiyatro vs. gibi etkinliklerin organize edilmesine imkân verecek şekilde planlanmıştır. Sahne ışıklandırması, ses düzeni, konferans sistemi, video projeksiyon sistemi teçhiz edilmiştir.

Ana gayrimenkul bodrumundaki merkezden ısıtılıp, soğutulmaktadır. Soğutma, mahallin elektrik sisteminden beslenen VRF klima sistemi ile sağlanmaktadır. Kullanma suyu aynı merkezden temin edilmektedir.

5.4. Kapalı Otopark

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde birinci ve ikinci bodrum kat olarak kullanılmaktadır.

5.5. Yeşil Alanlar

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde ön bahçe BRG2/63 brushing (Famerit) taş ile kaplanmış, yan bahçe ve arka bahçe yeşil alan olarak tanzim edilmiş olup bakımları veya değiştirilmesi site yönetim kurulunca hizmet karşılığında gerçekleştirilecektir.

Yukarıda sayılan ana gayrimenkule bağlı ortak yerdir.

 

6. Taşınmazda Bulunan Tesisatlar

 

Taşınmazda bulunan sistem ve tesisatlar yapılacak kat malikleri toplantısı ile tutanak altına alınacaktır.

 

7. Bağımsız Bölüm

 

7.1. Bağımsız Bölümün Tarifi

Ana gayrimenkulün, ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olup, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre bağımsız mülkiyete konu olan bölümlerine “Bağımsız Bölüm” denir.

7.2. Eklentinin Tarifi

634 sayılı yasanın 5. ve 6. maddesinde sayılanlar ile vaziyet planı ve projeye göre bağımsız bölümlere bitişik olmaksızın tahsisli, açık veya örtülü yer alan yapı tesis ve benzeri mekân ve şeyleri içerir.

 

8. Ortak Yerler

 

8.1. Ortak Yer'in Tarifi

634 sayılı yasanın 4. maddesinde sayılanlar ile vaziyet planı ve proje ve bu yönetim planında ortak yer olarak belirlenmiş olan, yapı ve tesisler ile bu suretle belirlenmiş olmasa bile niteliği gereği yahut korunma, yararlanma veya birlikte kullanma yönlerinden ortak yer ve şey sayılacak mekân, tesis, yapı, vesair şeyleri anlatır.

8.2. Genel Esaslar

Ana taşınmazların bağımsız bölümleri dışında kalan yerleri ile bu yerlerde mevcut bulunan veya vücuda getirilecek olan tesis, yapı, ağaç, park, bahçe ve benzeri şeyler ortak yerler ve şeylerdir.

Bir yerin veya şeyin ortak yer veya şey olup olmadığı, o yer veya şeyin kapsamı bu Yönetim Planında belli olan (eklentileri de içeren) bağımsız bölümlerin dışında bulunmasına bakılarak belirlenir. Nitelikleri gereği ana taşınmazların korunmasına veya ondan ortaklaşa yararlanılmasına ayrılan yerler ve şeyler ayrı parseller olsalar da her halde ortak yer veya şey sayılır.

Yönetim planında özel olarak belirlenmiş vaziyet planı ve projeler de ortak yer ve şey olarak görünen alan, yapı ve benzeri yerler ve şeyler ortak yer veya şey olarak sayılır.

8.3. Sözleşme

Bu yönetim planının ortak yerleri ve şeyleri saptayan ve düzenleyen aşağıdaki maddelerde yer alan hükümleri, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasında yazılı “sözleşme” yerine kaim olmak ve bu hükmü doğurmak üzere konmuştur.

Ana gayrimenkul üzerindeki binalarda, sıra numarası verilmemiş, üzerinde ortak yer, umumi mahal gibi kayıt bulunmayan mahaller, herhangi bir bölümün eki olduğu belirtilmemiş ise her halde ortak yer sayılır.

8.4. Sözleşmeye Bağlı Ortak Yerler

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre; her halde ortak yer sayılan ortak yerlerin dışında kalan ve tasdikli proje bölüm numarası verilmiş, büfe, PTT santralı, postahane, depo, taksi yazıhanesi, banka / bankamatik, kafeterya, yönetim ofisi, çay ocağı, kütüphane, kırtasiye, matbaa, fotokopi ve sözleşmeye bağlı ortak yerlerdir. Bu yönetim planı, sözleşme yerine geçer.

8.5. Müşterek Esaslar

Ana taşınmazlardaki bütün ortak yerlerin ve ortak şeylerin kullanılmasında, bakımında, korunmasında, işletilmesinde ve bu yerlerden yararlanılmasında, bağımsız bölüm malikleri arsa payları oranında hak sahibidir.

8.6. Yönerge Hazırlanması

Sözleşmeye bağlı ortak yerler ve ortak şeylerin kullanılması, bakımı, onarımı ve işletilmesi ve ortak yerlerden yararlanılması konularında ayrıntıyı düzenlemek üzere Kat malikleri Kurulunun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından ayrıca bir yönerge hazırlanır. Kat Malikleri Kurulunca kabul edilen yönergeler yürürlüğe konabilir. Yönerge hükümleri işbu Yönetim Planının ayrılmaz parçası sayılır ve bütün ilgililer ve halefleri için Yönetim Planının bir cüzü olarak bağlayıcı niteliktedir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YÖNETİM ORGANLARI

 

9. Bağımsız Bölüm Malikleri (Kat Malikleri Kurulu)

 

9.1. Meydana Gelişi

Kat Malikleri Kurulu, arsa payı ne olursa olsun, ana gayrimenkuldeki tüm bağımsız bölüm maliklerinden meydana gelir.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde tüm bağımsız bölümler yukarıda belirtildiği gibi Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Örgütleri ve Nilüfer Belediyesi ile Bursa Büyük Şehir Belediyesi’ne aittir.

Dolayısıyla Kat Malikleri Kurulu oluşturulurken her tüzel kişiliği (kat malikini) bir üye temsil edebilir. Bu temsilci, tüzel kişiliğin yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen bir üyesidir. Tüzel kişilik kat malikleri kurulu üyesini her zaman değiştirme yetkisine sahip olup, bunu kat malikleri kuruluna bildirir.

9.2. Toplantı Çağrısı

Kat Malikleri Kurulu, her takvim yılının Ocak ayı içerisinde toplanır.( * )

15.03.2013 tarihli olağan kat malikleri genel kurulunda değiştirilen şeklidir.

9.3. Çağrı Usulü

Toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek, toplantı gününden en az bir hafta önce, tüm bağımsız bölüm maliklerine, taahhütlü bir mektupla veya imza karşılığında verilecek bir yazıyla bildirilir.

İlk çağrı yapılırken; birinci toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantının hangi gün ve saatte ve nerede yapılacağı da ayrıca belirtilir.

9.4. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Kat malikleri Kurulu, bağımsız bölüm maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarıdan fazlaysa toplanır ve sayı ve arsa payı bakımından oyçokluğu ile karar verilir.

İlk toplantı yeter sayı sağlanamadığı için yapılamazsa, ikinci toplantı en geç 15 gün içinde yapılır ve yeter sayı aranmaksızın katılanların oy çokluğu ile karar verilir.

9.5. Oy Hakkı

Her bağımsız bölüm malikinin, bir oy hakkı vardır. Bir tüzel / gerçek kişi, birden çok bölümün maliki ise, sahip olacağı oy sayısı birden fazla olamaz.

9.6. Toplantının Gündemi

Toplantıda, gündemde belirtilen konular görüşülür. Ancak, toplantıda bulunan üyelerin önerdiği konular da oylanarak gündeme alınır.

9.7. Vekâleten Temsil

Bir bağımsız bölümün birden çok maliki varsa bunları, içinden biri Kat Malikleri Kurulunda temsil edebilir.

Vekâleten temsil yetkisi, yazılı bir belge ile verilir. Elinde böyle yazılı bir belge olmayan vekil, vekâleten oy kullanamaz.

( * )Kat Malikleri Kurulu, her takvim yılının Mart ayı içerisinde toplanır.

9.8. Oy Kullanma Yasağı

Kat malikleri kurulu toplantısında; bir veya birkaç bağımsız bölüm malikini doğrudan doğruya ilgilendiren bir karar alınacaksa, haklarında karar alınacak olanlar, o toplantıya ve görüşmelere katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

9.9. Toplantı

Toplantı; yeter sayıda bölüm malikinin toplantı yerinde hazır bulunması ve düzenlenen hazirun cetvelinin imzalanması ile başlar. Yönetim Kurulu Başkanının toplantıyı açmasını müteakip, bağımsız bölüm malikleri arasından toplantıyı yönetmek üzere (1) Başkan ve (2) Yazman seçilerek başkanlık divanı oluşturulur. Oluşturulan bu kat Malikleri Başkanlık Divanı, hazirun cetvelini tetkik ederek onaylar; ekseriyetin temin edildiği hususundaki onayını Kat Malikleri Kurulana bildirerek toplantıyı açar. Toplantı sırasında bir tutanak tutulur, bu tutanak divan Başkanı,Başkan yardımcısı,Katip tarafından birlikte imzalanır. Müteakiben bu tutanak toplantıya katılan bağımsız bölüm maliklerinin 1 saat süre ile imzasına açılır.

Kat Malikleri Kurulu gerek gördüğü takdirde bu süreyi uzatıp, kısaltabilir. Bu süre zarfında tutanağı imzalamamış bulunan veya itirazını yazılı olarak toplantı başkanına iletmeyen bağımsız bölüm malikleri alınmış olan kararları kabul etmiş sayılır.

Kat malikleri kurulunca alınan kararların oylanarak kabulünü müteakip, karara itiraz edenler itiraz sebeplerini yazılı olarak, oylamayı müteakip toplantı başkanına vereceklerdir. Toplantılara bağımsız bölüm malikini temsilen, vekil sıfatıyla katılanlar, bağımsız bölüm maliki adına oy da kullanırlar.

9.10. Kayıt ve Belgeler

Kat Malikleri Kurulu kararları (1)'den başlayarak sırayla giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter onaylı kat malikleri kurulu karar defterine yazılır. Karar defteri divan başkanı, başkan yardımcısı, kâtip ve oy sayıcısı tarafından imzalanır

Kat Malikleri Kurulu, karar defteri ve belge dosyası yönetim kurulu tarafından korunur.

9.11. Kararların Bağlayıcılığı

Kat Malikleri Kurulu'nun kararları, toplantıya veya karara katılmış olmasalar dahi, o bütün kat malikleri ile külli ve cüzi haleflerini, yöneticiyi ve diğer ilgilileri bağlar. Bağımsız bölümlerde intifa yahut sükna hakkı sahibi veya kiracı sıfatıyla bulunanlar ile başka bir hukuki sebebe dayanarak zilyet olanlar ve bağımsız bölümlerde veya ana taşınmazlarda bağımsız bölüm maliklerine intifa veya sükna hakkı sahipleriyle kiracılara tabi olarak bulunanlar da, Kat Malikleri Kurulu kararlarına uymak ve gereklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.

Kat Malikleri Kurulu Kararları, kararın alınması ve noter onaylı karar defterine yazılıp imzalanması ile kesinleşir. Kesinleşmiş bir karara karşı, yargı yerlerinden alınan bir tedbir kararı olmadıkça, Kat Malikleri Kurulu kararının uygulanmasını ve yürürlüğünü engellemez ve geciktirmez

Toplantıya katılmamak, aleyhte veya çekimser oy kullanmak veya başka suretle karşı çıkmış olmak, Kat Malikleri Kurulu'nca alınmış kararlara uymamak için bir sebep teşkil etmez.

Bağımsız bölüm malikleri ile külli ve cüzi halefleri ve diğer bütün ilgililer bağımsız bölüm malikleri kurulunca alınmış olan kararları bilmediklerini ileri sürerek, bu kararlarla belirlenmiş borç ve yükümlülüklerden kaçınamazlar ve bu bilgisizliğe dayanarak sorumlulukları bulunmadığı savunmasını yapamazlar.

9.12. Duyuru

Kat Malikleri Kurulu’nca alınan kararlar, toplantıya katılmamış olan maliklere ve gerekiyorsa bağımsız bölümde kiracı veya başka bir sıfatla oturanlara, yahut yararlananlara, Yönetim Kurulu tarafından duyurulur. Bu duyuru, imza karşılığı veya taahhüt mektubu ile yapabilir.

9.13. Anlaşmazlıkların Çözümü

Benzer anlaşmazlıklar, Yönetim Kurulunca Kat Malikleri Kurulunca o konuda alınmış ve Karar Defteri’ne yazılmış kararlara göre çözümlenir. Kat Malikleri Kurulu’nun aldığı karara rıza göstermeyen bağımsız bölüm maliki veya bağımsız bölüm malikleri bu karar aleyhine dava açabilirler.

9.14. Olağanüstü Toplantı

Önemli bir sebebin çıkması halinde Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun yahut bağımsız bölüm maliklerinden üçte birinin istemi üzerine, Kat Malikleri Kurulu olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Bu durumda; toplantının sebebini belirten bir taahhütlü mektup gönderilmesi veya çağrının imza karşılığı verilecek bir yazıyla yapılması şarttır.

 

10. Yönetim Kurulu

 

10.1. Seçimi

Kat Malikleri Kurulu her yıl Ocak ayı içinde yapacağı toplantıda, kendi aralarında üç yönetim kurulu asıl üyesi ile üç yönetim kurulu yedek üyesini seçer. ( * )

15.03.2013 tarihli olağan kat malikleri genel kurulunda değiştirilen şeklidir.

10.2. Seçim Şekli

Yönetim kurulu üyeliğine aday olanlar, genel kurul divanına dilekçe ile yazılı olarak talip olunan görev tanımını belirterek (Asıl Yönetim veya yedek yönetim kurulu adaylığı) başvururlar. Adaylığın bireysel olmasına karşın ayrıca mevcut adayların kendi aralarında anlaşarak blok liste çıkarmaları da mümkündür.

Blok liste çıkarılması halinde dahi; genel oylama sonucu alınan oylara göre yönetim kurulu belirlenir. En çok oy alan üyeler seçilmiş olur.

Ancak; kat mülkiyet kanunun 34.Maddesinin 4. Bendi hükmüne göre; yönetim kurulu seçiminin geçerli sayılabilmesi için, kat maliklerinin hem sayı hem de arsa payı bakımından çoğunluğunun oyu gerektiğinden, ilk seçimde bu sayıya ulaşılmamışsa, bu çoğunluk sağlanana kadar, seçim turlarına devam edilir.

Seçilen yönetim kurulu üyesi en geç 7 gün içinde toplanarak kendi aralarından bir başkan, bir başkan vekili ve bir muhasip üye seçerek, görev dağılımı yaparlar.

( * )Kat Malikleri Kurulu, her takvim yılının Mart ayı içerisinde toplanır.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde sırası ile yedek üyeler çağrılır. Yönetim kurulunun herhangi bir görevin boşalması halinde yönetim kurulu üyeleri aralarında tekrar seçim gerçekleştirilir.

Oylamanın gizli veya açık oyla yapılması, malikler kurulu ekseriyeti ile karar verilir. Kat malikleri kurulunca seçilen Yönetim Kurulu 1 yıl için seçilir. Eski Yönetim Kurulu üyelerinin, kendi tüzel kişiliklerden yine görevlendirilmişlerse yeniden aday olmalarının ve seçilmelerinin önünde bir engel yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin adı ve soyadı ile iş ve ev adresi, varsa telefon numarası, camlı çerçeve içinde antrenin görülebilecek bir yerine asılır.

10.3. Ücret

Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilip verilmeyeceği Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenir ve karara bağlanır.

10.4. Görevleri

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

 • Kat Mülkiyeti Kanunun 35, 36 ve 37’nci maddeleri ile Kanunlarda ve bu Yönetim Planı’nda gösterilen görevleri yerine getirmek,
 • Kat malikleri kurulu toplantısından bir ay önce, işletme projesini hazırlayarak kat malikleri kuruluna sunmak,
 • Kat Malikleri Kurulunca karara bağlanarak kesinleşen “ İşletme Projesi”ni uygulamak,
 • Kat Malikleri Kurulu’nu gündem hazırlayıp toplantıya çağırmak, alınan kararları usulüne göre Karar Defteri’ne geçirmek, kararları yerine getirmek, Karar Defteri’ni her takvim yılının Ocak ayının ilk haftasında Noter’e götürüp kapattırmak, yönetimle ile ilgili tüm belgeleri, faturaları, makbuzları en az beş yıl süre ile; Sosyal Sigortalar evraklarının 10 yıl süre ile saklaması için gerekli tedbirleri alarak uygulanmasını sağlamak.
 • Ana gayrimenkulün ve ona bağlı ortak yerlerin gayesine uygun olarak kullanılması, işletilmesi, ortak mülkiyette bulunan kongre, konferans, toplantı, sergi alanlarının nasıl kullanılacağının belirlenmesi ve işletilmesi, dış ve iç mekanlarda reklam panolarının kullanılması ve işletilmesi, Ortak lokal ve restoranın kiralanması, müstecire verilmesi ve işletilmesi ve benzeri konularda kat malikleri kurulunca verilen kararları uygulamak. Ortak alanlarla ilgili kat malikleri kuruluna bilgi verilmesi ve gerekirse olağanüstü toplantıya çağırarak tasarruflarda bulunulması, çevre düzeni konusunda gerekli yatırımların ve bakımların gerçekleştirilmesi, korunması, bakımı, onarımı ve temizliği ile bu Yönetim Planında açıklanan hususlar ve tesisatın düzenli şekilde işletilmesi ve işlemesi için gerekli tedbirleri almak,
 • Otopark kullanma kuralları konusunda, gerekli kararların ve uygulamaların gerçekleştirilmesi,
 • Sitenin temizliği, güvenliği vb konularda hizmet satın alınması için gerekli çalışmaların yapılarak hizmetlerin satın alınması
 • Avans ve genel gider paralarını toplamak, borçları zamanında ödemek, borç ve yükümlerini yerine getirmeyenler hakkında İcra takibi yapmak ve gerektiğinde dava açmak, gerektiğinde Kanuni İpotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğü’ne tescil ettirmek,
 • Ana gayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatları kabul etmek ve gerekiyorsa kat maliklerine süresi içinde duyurmak,
 • Gereken tüm personeli atamak, personelle sözleşmeler yapmak, bunların İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca gerekli işlemlerini, süresinde yapmak ve personelin görevlerini en iyi şekilde yapmalarını sağlamak ve denetlemek,

10.5. Hesap Verme Yükümlülüğü

Yönetim Kurulu, Kat Malikleri Kurulu’nun Ocak aylarındaki olağan toplantılarında, o tarihe kadar sağlanan gelirlerle yapılan harcamaların hesabını, bağımsız bölüm maliklerine vermekle yükümlüdür.( * )

15.03.2013 tarihli olağan kat malikleri genel kurulunda değiştirilen şeklidir.

Site yönetimi, mali durum çizelgesini her ay kat maliklerine yazılı (yazılı, elektronik posta veya elden) olarak bildirmek ve yönetim odasında herkesin görebileceği gibi ilan etmek zorundadır.

10.6. Yönetim Kurulu Sorumluluğu

Yönetim Kurulu, bağımsız bölüm maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur ve kural olarak bir vekilin haklarına sahiptir.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Bu toplantıların temini için üyelere ve Denetleme Kuruluna gerekli duyuru zamanında yapılacaktır.

Mazeretsiz olarak 5 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer, yerine yedek listenin ilk sırasındaki yedek üyeye duyuru yapılarak üye tayin edilir.

10.7. Yönetim Kurulunun Çalışma Şekli

Yönetim Kurulu kat Malikleri Kurulunun almış olduğu kararları uygulamakla, tesisin işletilmesiyle ilgili işlerin tamamını yürütmekle sorumludur. Bu işleri kendi yapabileceği gibi Kat Malikleri Kurulu kararı ile gerekirse Müdür tayin edebilir.

Tesislerin işletme, bakım, onarım, temizlik ve güvenlik işlerinin, aksaksız bir şekilde Yönetim Planına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

İşlerin yürütülmesinde kadroya ihtiyaç duyulursa Kat Malikleri Kurulu kararı gerekmektedir. Kat malikleri Kurulu kararı ile kadroların tayini Yönetim Kurulu’nca yapılabilir. Ayrıca Kat malikleri Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu, ihtiyaç gördüğü konularda, danışman istihdam edebilecektir.

10.8. Yönetim Kurulunca Verilebilecek Beyannameler

Bu hüküm sözleşme yerine geçmek üzere; Bağımsız bölüm malikleri, sözleşmeye bağlı ortak yerlerle ilgili vergi, harç ve bunun gibi beyannameleri bağımsız bölüm malikleri adına tanzim etmeye, ödenmesi gerekli bedelleri ödemeye yönetim kurallarını yetkili kılmıştır.

( * )Kat Malikleri Kurulu, her takvim yılının Mart ayı içerisinde toplanır.

10.9. İşletme Projesi

Yönetim Kurulu, kat malikleri toplantısından en az 1 ay önce, işletme projesi hazırlayarak, bağımsız bölüm sahiplerine yazılı olarak imza karşılığında duyurur ve ayrıca ilan tahtasına asar. Bağımsız bölümlerde bulunanlara yapılan tebligatlar ( kullananlar veya bağımsız bölüm sahibi ) muhatabına yapılmış sayılır. İşletme projesine itirazı olanlar, itirazlarını yedi gün içinde yönetim kurulu başkanlığına, yazılı olarak bildirirler. Yönetim Kurulu, bu itirazları toplanacak kat malikleri kuruluna sunarak, itirazların karara bağlanmasını sağlar. Kat malikleri kurulu, yapılan itirazları göz önüne alarak, işletme projesini aynen veya tadilen kabul eder. Kat malikleri kurulunca oylanarak kabul edilen işletme projesi kesinlik kazanır.

10.10. İşletme Yönetimin Temsil ve İlzamı

Yönetim adına düzenlenecek evrakın muteber olması veya Yönetim’in ilzamı için, “Yönetim” unvanı altında, temsile yetkili olanlardan en az ikisinin imzası gereklidir. Yönetim’i temsil için kendisine yetki verilecek kişiler, Yönetim Kurulu üyesi olabileceği gibi, Yönetim Kurulu dışındaki kişilere de temsil yetkisi verilebilir. Ayrıca, vekâlet vermek suretiyle de, Yönetim’in temsili mümkündür. Yönetim Kurulu, Yönetim’i temsil veya Yönetim adına imza atmaya yetkili şahısları ve yetki derecelerini, kararla tespit eder. Bu karar ile imza örneklerini, notere tasdik ettirerek muhatap kişi, kuruluş ve dairelere verir. Gerektiğinde yukarıdaki fıkra hükmüne göre hareket edilerek imza yetkisine sahip kimseler değiştirilebilir.

 

11. Denetleme Kurulu

 

11.1. Seçimi

Kat Malikleri Kurulu her yıl Ocak ayın içinde yapacağı toplantıda, kendi aralarından iki asıl, iki yedek üye seçer.( * )

15.03.2013 tarihli olağan kat malikleri genel kurulunda değiştirilen şeklidir.

Seçim ve görev taksim şekli, Yönetim Kurulunun seçim ve görev taksimi bölümünde belirtildiği gibi olacaktır.

11.2. Ücret

Denetleme Kurulu üyelerine ücret verilip verilmeyeceği Kat Malikleri Kurulu tarafından belirlenir ve karara bağlanır.

11.3. Denetim Şekli

Denetim Kurulu, Kat Malikleri Kurulu’nun olağan toplantısında okunmak üzere, denetim sonucunu ve yönetimle ilgili düşüncelerini kapsayan bir rapor hazırlar. Bu raporu bağımsız bölüm malikleri sayısınca çoğaltarak, toplantıdan en az bir hafta önce bağımsız bölüm maliklerine taahhütlü mektupla veya imzalatacağı bir yazı karşılığında duyurur. Ayrıca toplantıda okur ve gerekli açıklamaları da yapar.

11.4. Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılma

Denetleme Kurulu Üyeleri isterlerse Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler.

 

12. Müdürlük

 

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi tesislerinin, yönetim planına uygun olarak eksiksiz yürütülmesini sağlar. Hizmet gruplarının koordineli bir şekilde çalışmasını temin etmek gerekli organizasyonları yapmak, yönetim ile olan ilişkileri, yönetim planı

( * )Kat Malikleri Kurulu, her takvim yılının Mart ayı içerisinde toplanır.

esaslarına uygun olarak yürütmek, gerekli diyalogu sağlamak, işlerin aksamadan yürütülmesini sağlamak, gerekli personeli işe almak ve personelle ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmak, işin yürütülmesi ile ilgili gerekli malzemelerin varsa gereçlerin temini, işçi nakli, satın alma, muhasebe, ambarlama ve personel işlerini organize etmek, idari ve mali işlerin yürütülmesi, yönetim ile gerekli yazışmaları yapmak, Yönetim Müdürlüğünün görevleridir.

12.1. Yönergenin Hazırlanması

Müdüre bağlı birimlerin tayinleri, görevleri ve yetkileri ile yapacağı işler, kadrolarının belirlenmesi ile ilgili yönetmelikler, belirlenen bu kadroların (Müdür dahil) işe alınması, kadro sayıları, ücretlerin belirlenmesi, özlük hakları, işlerine son verilmesi vesaire gibi işlerin tamamı Kat Malikleri Kurulu kararı ile Yönetim Kurulunun yetki ve sorumluluğu altında olacaktır. Bu konuda Yönetim kurulunca bir yönerge hazırlanacaktır.

 

13. Yönetimle İlgili Çeşitli Hükümler

 

Personele yemek ve yemek ücreti verilmesi, personelin kıyafeti, personelin yangına ilk müdahale, sıhhi acil yardım, güvenlik konusunda, ilk müdahale ve konusunda eğitimi, personelinin iş kazaları konusunda eğitimi ve kazalara karşı sigortalanması konularında kat malikleri toplantısında karar alınarak yönetime yetki verilecektir.

13.1. Araç Gereçler ve Malzeme Temini

Tesisteki hizmetlerin eksiksiz yürütülebilmesi için gerekli her türlü araç, gereç, malzeme, takım, taklavat Yönetimce satın alınarak veya kiralanarak, temin edilecektir. Ayrıca bu tür işler için, işin tamamını kapsayacak şekilde hizmet satın alabilir.

13.2. Gerekli Kayıtların Tutulması

Hizmetlerin yürütülmesi sırasında gerekli her türlü kaydın tutulmasını, Yönetim temin edecektir. Bu hususta gerekli organizasyon, Yönetimce yaptırılacaktır. Defterlerin Bilanço esasına göre tutulması sağlanmalıdır.

13.3. Yük taşınması, Tahmil – Tahliye

Yük taşınması, tahmil, tahliye işlerinin yapılma şekli, Yönetim Kurulu’nca hazırlanacak İç Yönetmelikle belirlenecektir. Bu hususta yönetim tam yetkili kılınmıştır.

13.4. All Risk Sigorta

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde bulunan tüm yapılar, her türlü araç iş ve hizmet makinaları, taşıtlar ve tesisler; deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık ve muhtemel zararlara karşı, ayrıca Yönetimce lüzum görülecek hususlarda Sigorta (All Risk) ettirilecektir.

13.5. Arşiv

Tesislerin yapımı ve işletilmesi sırasında, cereyan eden tüm işlemler için meydana gelmiş her türlü evrak ve projeler, arşivleme tekniğine uygun olarak arşivlenecektir.

İnşaat sırasında kullanılmış tasdikli veya tasdiksiz projeler, her türlü ruhsatlar, tapu işlemleri ile ilgili evrak titizlikle korunacak, her yönetim değişikliğinde bu evrakların eksiksiz olarak muhafaza edildiği tespit edildikten sonra devir teslim zaptına işlenecektir.

13.6. Devir Teslim

Her Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Müdür ve personel değişikliğinde, bu kurul ve kişilerin uhdesinde bulunan her türlü evrak ve şeyler, yeni göreve gelecek kurul ve kişilere karşılıklı olarak imzalanacak bir devir teslim zaptıyla teslim edilir. Bu devir teslim zabıtları ayrı bir dosyada muhafaza edilir.

13.7. Hizmetlerin İhale Şekli

Hizmetlerin ihalesi, kapalı zarfla teklif isteme usulü ile yapılacaktır. İhale edilecek hizmet işlerinde, faaliyet gösteren uzman kuruluşlardan, en az üç teklif alınacak ve sonuçta pazarlık edilerek, ihale sonuçlandırılacaktır. Yönetim, ihaleyi uygun görülene vermekte serbesttir.

13.8. Sözleşmeye Bağlı Ortak Yerlerde Yapılabilecek İşler

Kiraya verilen sözleşmeye bağlı ortak yerler, kira sözleşmelerinde yazılmış bulunan kullanma maksatlarının dışında faaliyet gösteremezler.

13.9. Tesislerin Açılış-Kapanış Saatleri

Tesislerin açılış kapanış saatleri, günün şartlarına uygun olarak, Yönetim Kurulunca tespit edilecektir.

İşletme için tesislerin tümünün aynı saatte açılıp - kapanması, en ekonomik çözüm olmakla beraber, gerek görüldüğü takdirde farklı işlem gören katların veya binaların, ayrı saatlerde açılıp kapanması düşünülebilir. Bu takdirde farklı saatlerde açılıp kapanmanın getirdiği külfetler, bundan yararlananlar tarafından karşılanır.

13.10. Bağımsız Bölüm İçindeki Ortak Şeyler

Bağımsız bölüm içinden geçen havalandırma kanalları, tesisat boruları, fan-coiller ortak şeylerden sayılıp, bakım ve onarımı yönetimce yapılacaktır. Kötü kullanım sebebiyle bu şeylerden meydana gelecek tahribat, yönetimce hesaplanarak bağımsız bölüm maliklerinden tahsil edilecektir.

13.11. İhale Edilemeyecek İşler

Gecikmesi hizmetlerin aksamasına sebep olabilecek bakım, tamirat ve malzeme temini gibi işler, Yönetim Kurulu kararı alınmak kaydıyla, pazarlık suretiyle yaptırılabilir.

13.12. Sözleşmeye Bağlı Ortak Yerlerin Kullanılması

Bağımsız bölüm maliki ile diğer kullanma hakkı sahipleri, sözleşmeye bağlı ortak yerlere ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, buraları kullanma ve yararlanma yetkisine sahiptirler. Sözleşmeye bağlı ortak yerlerden yararlanma ve buraları kullanmada hak sahipleri, birbirlerinin haklarına titizlikle riayet etmeye ve ortak yararlanmayı engelleyici davranışlardan kaçınmaya özen göstermek zorundadırlar.

13.13. Sözleşmeye Bağlı Ortak Yerlerden Kiraya Verilebilecek Olanlar

Sitenin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve gerekli yardımcı hizmetlerin görülebilmesi için, sözleşmeye bağlı ortak yer olarak tasdikli projede ve aşağıda gösterilmiş olan mahaller, projede belirtilmiş maksatlarına uygun olarak ehil firmalara kiralanacaktır.

Yönetim Kurulu ihtiyaç duyulduğunda, bodrum ve diğer katlardaki sözleşmeye bağlı ortak yerlerde, ihtiyacına uygun fonksiyon değişikliği yapmaya yetkilidir. Tahakkuk edecek şartlara göre, çok amaçlı salonun Yönetim tarafından işletilip işletilmeyeceğine, Yönetim Kurulunca karar verilecektir. Yönetim kurulu ortak yerlerde resmi izinler de alnmak kaydıyla ihtiyaca uygun veya gelir getirici tesisleri, yap işlet devret veya kat karşılığı veya sair şekillerde yaptırmaya yetkilidir.

 • Oditoryum
 • Sergi alanı
 • Toplantı salonu
 • Yönetimce uygun görülecek diğer ortak mahaller

13.14. Otoparkların Kiraya Verilmesi

Otoparkların kiraya verilmesi veya verilmemesine, Yönetim Kurulu karar verecektir.

13.15. Kiraya Verme Usulü

Kiraya verilecek yerlerin kiralanması, kat maliklerine duyurulacaktır. Bu duyurudan sonra ilan veya davet usulüne göre müracaat eden isteklilerin, ehil ve yeterli oldukları tespit edilenlere yeterlilik belgesi verilecek, yeterlilik belgesini alanlar, ihaleye iştirak edebileceklerdir.

İhale, kapalı zarfla teklif isteme usulüyle yapılacak, fayda görüldüğünde ihale sonucunda ayrıca pazarlık edilerek sonuç alınacaktır.

İhale, şartnamesinde bu yönetim planına uyma zorunluluğu, kesinlikle bulunacaktır. Yönetim kurulu ihaleyi dilediğine vermekte serbesttir.

 

14. Önlem Ve Yaptırımlar

 

Ana taşınmazların, bağımsız bölümlerin, sözleşmeye bağlı ortak yerler ve şeylerin kullanılmasında ve bunlardan yararlanmada, kanun ve diğer mevzuat ile bu yönetim planı ve kat malikleri kurulunca alınan kararlara aykırı davranan bağımsız bölüm malikleri ile öteki yükümlü ve sorumlular hakkında mevzuata göre yetkili kılınmış kişi ve mercilerin başvuru, talep ve davaları üzerine yine mevzuatla belirlenmiş önlem ve yaptırımlar uygulanır.

Yukarıdaki fıkra hükmü saklı kalmak ve kat maliklerinin ferdi başvuru haklarına dokunmak kaydıyla Yönetim Kurulu, borç ve yükümlülüklerine aykırı davranışlarda bulunan sorumlular hakkında aşağıda belirtilen önlem ve yaptırımları da uygular.

Borç ve yükümlülüklerine aykırı davranan kişilere, bu aykırılığın giderilmesi için yazılı veya sözlü uyarıda bulunulur. Bu uyarı, yazılı olarak, sorumlu kişinin işyerine veya bilinen başka adresine postayla yahut imzası karşılığında elden yapılır. Kanunda, özel şekle tabi tutulmuş ihtar yazılarının tebliğine ilişkin hükümler saklıdır.

Ortak yerlerin ve şeylerin kullanılması veya buralardan yararlanma bakımından öngörülen yasaklara aykırı davranışlarda bulunan kişilere karşı zorunluluk bulunan hallerde, Yönetim Kurulu veya onun tarafından görevlendirilen kişi veya kişiler, Medeni Kanun’un 894 ve Borçlar Kanunu’nun 52. Maddeleri uyarınca, koruyucu önlemlere başvurabilirler ve bu hükümler çerçevesinde yasaklara aykırı davranışın engellenmesi, durdurulması veya ortadan kaldırılmasını sağlayacak eylem ve işlemleri yapabilirler.

Tesislerin işletilmesi ve hizmetlerin aksamaması için, bağımsız bölümlerden ve kiracılardan toplanacak katılma payı veya avansların zamanında ödenmesi şarttır. Devamlılık gösteren ihlallerin durdurulması ve sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılması için zamanında yapılmayan ödemelere, amme alacakları konusunda belirtilen cari gecikme cezası aylık olarak uygulanacaktır. Bu ödeme tarihini geçen ilk günden başlamak üzere, ilk ay için peşin olarak tahsil edilir. Takip eden aylarda da aynı şekilde uygulanır. Bu ceza, Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28.maddesi uyarınca sözleşme hükmü olarak; Borçlar Kanunu’nun 158.maddesine göre sözleşme cezası niteliğindedir. Bundan başka ödenmeyen ortak gider için, banka reeskont faizi de uygulanarak tahsil edilir.

Borç ve yükümlülüklere aykırı davranılması halinde bu davranışa son verilmesine kadar işletme ve yönetim hizmetlerini yürüten Yönetim Kurulu, sadece aykırılığı sürdüren kişinin bağımsız bölümünün de dahil olduğu ana taşınmazın tamamının yararlandığı hizmetleri durdurabilir yahut kısabilir.

15. Güvenceler

Bağımsız bölüm maliki, ortak giderlere katılma payı veya avansı ödemediği takdirde, bu borç ve gecikme tazminatından dolayı, bağımsız bölümde kiracı sükna hakkı sahibi veya başka bir sebebe dayanarak oturan kişiler bağımsız bölüm maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar. Bu sorumlulukla ilgili olarak, kiracılar için kabul edilen kanuni sınırlama hükmü saklıdır.

Yukarıda belirtilen borçlardan, Kat Malikleri Kurulu kararı ile belirlenen ödemelerden veya kat mülkiyeti ilişkisinden doğan diğer parasal edimlerden dolayı, bağımsız bölüm maliki aleyhine yapılacak takiplerde, bağımsız bölümde bulunan taşınır malların bağımsız bölüm malikinin mülkiyetinde olduğu karine olarak kabul edilir.

Bağımsız bölüm malikinin yukarıdaki birinci fıkrada yazılı borçları dolayısıyla, diğer bağımsız bölüm malikleri lehine kanuni ipoteğin tescili istenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GİDERLERE KATILMA

 

16. Arsa Payı Oranında Katılım

 

Tesislerin işletme, bakım, onarım, temizlik, güvenlik hizmetleri, idari hizmetler, çevre düzenleme ve bakım hizmetleri ve sair hizmetlerle ilgili bütün masrafları, arsa payları nispetinde, bağımsız bölümlere ve sözleşmeye bağlı ortak yerlere taksim edilecektir.

Bağımsız bölüm ve sözleşmeye bağlı ortak yerlerin arsa paylarına göre, masraflara katılım oranını Kat malikleri Kurulu Onayı ile Site Yönetimi tarafından ilan edilecektir. Bütün giderler, belirlenen bu oranlarda, bağımsız bölümlere taksim edilecektir.

 

17. Sözleşmeye Bağlı Ortak Yerlerin Masraflara Katılması

 

Kiraya verilen sözleşmeye bağlı ortak yerler, bütün masraflara arsa payı oranında katılacaklardır.

İşletmenin ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere ayrılmış veya kiraya verilememiş yahut kiraya verildiği halde, sözleşmesi gereği giderlere katılmayan, sözleşmeye bağlı ortak yerlerden tahsil edilmeyen katılım paylarının toplamı, yine arsa payı oranında dağıtılacaktır.

 

18. Yönetim Kuruluş Masrafları

 

Tesislerin işletmeye alınması ve yapılacak organizasyonlar için gerekli her türlü malzeme, araç, gereç, takım, taklavat, demirbaşlar, büro malzemeleri ve gereçleri, işçilik ve hizmet bedelleri, her türlü teçhizatın bedelleri ve işletmeye alma için gerekli diğer masraflar, Yönetim kuruluş masraflarıdır.

Bu masraflar, arsa payı oranında, Bağımsız bölümlere taksim edilecektir.

 

19. Bağımsız Bölümlerin Giderlere Katılım Payının Hesaplanması

 

Bağımsız bölümlerin giderlere katılım payı, arsa payları oranında hesaplanır ve bu hesaba göre ödemelerini gerçekleştirir. Kiracılar da, bu hesaplama yöntemine göre, ortak giderlere katılım gerçekleştirirler.

 

20. Elektrik Sayaçları

 

Tüm bağımsız bölümler ve sözleşmeye bağlı ortak yerler, kendi elektrik sayaçlarına yazılan elektrik sarfiyatlarını kendileri ödeyeceklerdir.

Büro binası, restoran-kafeterya, market ve çok amaçlı salon ve bağımsız bölümlerinde, sözleşmeye bağlı ortak yerlerde mevcut tesisatın bir kısmı, elektrik kesilmesi halinde otomatik olarak devreye girmek üzere, jeneratör devresine bağlanmış bulunmaktadır. Elektriğin kesik olduğu zamanlarda, jeneratör devresinden, elektrik kesik olmadığı zaman ise TEDAŞ’tan doğrudan alabilmektedir. Bu tip yerlerde jeneratör devresi ve TEDAŞ devresi için, ayrı ayrı birer saat konulmuştur. Jeneratör devresine bağlı sayaç okumalarının bedeli, Yönetimce TEDAŞ’a ödenecektir. Ödenen bu bedelin %15 ilavesiyle tutarı, bağımsız bölüm sahiplerinden veya sözleşmeye bağlı ortak yer kiracılarından makbuz karşılığı tahsil edilecektir.

 

21. Sitede Yapılacak İşlerin Mahiyeti

 

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi Akademik Odaların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Bu bakımdan aşağıda istisnaları belirtilmiş hususlar dışındaki işlerle ilgili ticari veya Akademik Odaların işlevinin dışında faaliyet gösteren kurum kuruluşlar veya işyerleri açılmaz. Sitede ticari faaliyette bulunacak işyerinin, kiralama yöntemi ile siteye hizmet verecek işler dışında olması mümkün değildir.

22. 15 / 02 / 2011 tarihinde düzenlenen iş bu yönetim planının muhtevası aşağıda kimlikleri yazılı Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mah. H21C09B2C pafta, 269 Ada, 6 Parseldeki 30.884,10 m2 miktarındaki arsanın parselde bağımsız bölüm maliklerince okunarak arzularına uygun olduğunu oy birliğiyle kabul ve imza beyan ve ikrar eylerler.

 

Bulunduğu Kat

 Blok

Bağımsız Bölüm No

Niteliği

Maliki

Hissesi

Zemin ve 1. Kat

A

1

Büro

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Tam

Zemin ve 1. Kat

A

2

Büro

BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

Tam

Zemin ve 1. Kat

A

3

Büro

TMMOB MİMARLAR ODASI

Tam

Zemin ve 1. Kat

A

4

Büro

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ

Tam

2. ve 3. Kat

A

5

Büro

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Tam

2. Kat

A

6

Büro

SAĞLIK ORTAK TOPLANTI SALONU    NOTER ODASI-TABİP ODASI-DİŞ HEK.ODASI-ECZACILAR ODASI-VETERİNER HEK.ODASI

Tam

2. Kat

A

7

Büro

TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ

Tam

2. Kat

A

8

Büro

BURSA TABİP ODASI

Tam

2. Kat

A

9

Büro

BURSA BAROSU

Tam

2. Kat

A

10

Büro

TMMOB KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI

Tam

2. Kat

A

11

Büro

TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Tam

3.Kat

A

12

Büro

T.E.B 7. BÖLGE BURSA ECZACILAR ODASI

Tam

3.Kat

A

13

Büro

BURSA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

Tam

3.Kat

A

14

Büro

BURSA VETERİNER HEKİMLERİ ODASI

Tam

3.Kat

A

15

Büro

BURSA YEMİNLİ MALİMÜŞAVİRLER ODASI

Tam

3.Kat

A

16

Büro

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI

Tam

3.Kat

A

17

Büro

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI

Tam

3.Kat

A

18

Büro

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI

Tam

Zemin Kat

B

1

Çok Amaçlı Salon

İNŞAAT MÜH.ODASI-BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI-MİMARLAR ODASI-ELEKTRİK MÜH.ODASI-MAKİNA MÜH.ODASI-BURSA BAROSU-KİMYA MÜH.ODASI-ZİRAAT MÜH.ODASI-BURSA YEMİNLİ MALİMÜAVİRLER ODASI-ŞEHİR PLANCILARI ODASI-MADEN MÜH.ODASI-HARİTA VE KADASTRO MÜH.ODASINOTER ODASI-TABİP ODASI                DİŞ HEK.ODASI-ECZACILAR ODASI                 VETERİNER HEK.ODASI

Tam

Zemin Kat

B

2

Restorant

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NİLÜFER BELEDİYESİ

298/31.200

572/31.200

1. Kat

B

3

 Oditoryum

İNŞAAT MÜH.ODASI-BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI-MİMARLAR ODASI-ELEKTRİK MÜH.ODASI-MAKİNA MÜH.ODASI-BURSA BAROSU-KİMYA MÜH.ODASI-ZİRAAT MÜH.ODASI-BURSA YEMİNLİ MALİMÜAVİRLER ODASI-ŞEHİR PLANCILARI ODASI-MADEN MÜH.ODASI-HARİTA VE KADASTRO MÜH.ODASINOTER ODASI-TABİP ODASI                DİŞ HEK.ODASI-ECZACILAR ODASI                 VETERİNER HEK.ODASI

Tam

1. Kat

B

4

Ofis

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

1. Kat

B

5

Ofis

 NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

1. Kat

B

6

Ofis

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

1. Kat

B

7

Ofis

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

1. Kat

B

8

Ofis

 

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

2. Kat

B

9

Ofis

 

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

2. Kat

B

10

Ofis

 

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

2. Kat

B

11

Ofis

 

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

2. Kat

B

12

Ofis

 

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

2. Kat

B

13

Ofis

 

NİLÜFER BELEDİYESİ

Tam

3.Kat

B

14

Ofis

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tam

3.Kat

B

15

Ofis

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tam

3.Kat

B

16

Ofis

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tam

3.Kat

B

17

Ofis

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tam

3.Kat

B

18

Ofis

 

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Tam

 

(*) Kat Mülkiyeti Tapuları çıkarıldığı için Malik değişiklikleri yapılmıştır.

Bu yönetim planındaki imzaların adı geçen bütün kat maliklerinin kendilerine (ve yetkili temsilcilerine) ait olduğunu tasdik eder, bundan doğacak her türlü sorumluluğu şimdiden kabul ve beyan ederim.

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 BAOB

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri