BAOB

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi

 

Tarihçe Kurucu Ortakları Yönetim Kurulu Üyeleri Emeği Geçen Oda Yönetim Kurulu Üyeleri Galeri

26 Haziran 2014 tarihinde kooperatif tasfiye edildi.

 

TARİHÇE

Bursa’da, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı odaların şube ve temsilcilikleri ile Bursa Tabip Odası, Bursa Diş Hekimleri Odası, Bursa Eczacılar Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Bursa Barosu, Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Bursa Yeminli Mali Müşavirler Odası’ nın bir araya gelerek, oluşturduğu Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB), çalışma ilkelerinde kuruluş amacını

“Birliğin kuruluş amacı, Ulu Önder Atatürk’ ün kurduğu bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ ne sahip çıkmak ve onu hukukun üstünlüğü ilkesi ile çağdaş bilimsel değerler ışığında ileri götürmek, edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliği ile daha kapsamlı çalışmalar yaparak ilimize faydalı hizmetler üretmek, şehrimizi bir dostluk ve kardeşlik anlayışı ile kaynaşmış bir kent kültürüne ulaştırmak, sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefi ile bütünleştirmek, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak.

 

BAOB’ nin verimli, etkin ve saygın bir platform olarak, Bursa kamuoyunca tanınmasını sağlamak.

 

Merkezi ve yerel yönetimler, kamu ve özel sektör kuruluşları, üniversite ve demokratik kitle örgütleriyle; insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda iletişim ve işbirliğini geliştirmek için katkı koymak.

 

”BAOB’ ni oluşturan odaların çalışma ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması ve koordinasyona destek vermek, ortak çalışmalar ve açıklamalar yaparak kamuoyunun oluşumunu ve bilgilenmesini sağlamaktır.”

 

şeklinde açıklamaktadır.

 

Çoğu fiziki olarak yetersiz mekanlarda ve de kiracı olarak çalışmalarını sürdüren meslek odaları, örneğin en küçük üye toplantıları için dahi salon bulabilmek gibi bir sorunla karşı karşıyaydılar. Zaman içinde, her ihtiyacı karşılayan modern bir çatı altında omuz omuza, yan yana olabilmeyi düşünmeye başlayan oda birim yöneticileri, gereksinimleri karşılayacak bina için öncelikle bir arsa edinmenin yollarını araştırmaya başladılar.

 

Araştırma sonucunda, Bursa merkez ilçe Nilüfer sınırları içinde yeni planı yapılan bölgede. Nilüfer Belediyesi’ nin %65, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ nin %35 paya sahip olduğu arsa belirlendi. Belediyelerin başkanları ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanınca da, BAOB bileşenlerinin yöneticileri genel merkezlerinden / TMMOB’ den, birlik yönetim kurullarından gerekli yetkilendirmeleri kısa sürede sağladılar.

 

Yapıda pay sahibi olacak birimler bir yandan tasarım için “ihtiyaç programları” nı hazırlarken diğer yandan da Şubat 2003 de kurulan “toplu işyeri yapı kooperatifi” ile çalışmaların yürütülmesi kararlaştırılır. Bu arada da Nilüfer Belediyesi, arsada “Kamu Hizmeti Gören Kurum ve Kuruluş Binası” yapılabilmesi için gerekli plan değişikliğini yaparak 1/1000 ölçekli imar uygulama planına işlemiş ve Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) de bu plan değişikliğini onaylamıştır.

 

Daha sonra da, Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümeni, 07.07.2005 tarihli kararı ile “Kamu Hizmeti Gören Kurum ve Kuruluş Binası İşi” ni %10 “kat karşılığı” S.S. Akademik Odalar Sarayı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ ne ihale edilmesini onaylamıştır.

 

Tasarım ve projelerin elde edilmesi yöntemine karar verilmesi, sürecin takip edilmesi ve yapı ruhsatının alınması konularında Mimarlar Odası Bursa Şubesi, kooperatif yönetim kurulunca görevlendirilmiştir.

 

Kooperatif üyesi meslek odaları:

İnşaat Müh. Odası Bursa Şb.

1500 m²

Bursa Serb. Muh.ve Mali Müş. Odası

1500 m²

Mimarlar Odası Bursa Şb.

1200 m²

Elektrik Müh.Odası Bursa Şb.

1000 m²

Makine Müh. Odası Bursa Şb.

1500 m²

Bursa Tabip Odası

135 m²

Bursa Barosu

600 m²

Kimya Müh. Odası Bursa Şb.

150 m²

Ziraat Müh. Odası Bursa Şb.

300 m²

Bursa Diş Hekimleri Odası

300 m²

Bursa Eczacılar Odası

300 m²

Bursa Veteriner Hekimler Odası

300 m²

Bursa Yeminli Mali Müş. Odası

600 m²

Şehir Plancıları Odası Bursa Şb.

100 m²

Maden Müh. Odası Bursa Şb.

75 m²

Harita Müh. Odası Bursa Şb.

300 m²

Noter Odası

355 m²

 

Olmak üzere toplam 10325 m2 yer talebinde bulunmuşlardır. Bunun üzerine genel kullanım alanlarının da eklenmesiyle mimari proje ve eklerinin elde edilmesi için idari ve teknik şartname hazırlanmıştır.

 

Daha sonraki bir tarihte kooperatife üye olmak isteyen Bursa Noter Odası, alan olarak küçülmek isteyen Bursa Tabip Odası ile görüşerek mevcut yeri paylaşmışlar ve yasal devir işleri ile birlikte Bursa Noter Odası, kooperatifin 17. üyesi olmuştur.

 

PROJELERİN ELDE EDİLMESİ:

 

Yerleşke tasarım ve projelerinin, yerel mimar ve mühendislerce hazırlanması genel eğilim olduğundan, Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ nce şubeye kayıtlı tüm mimarlara duyuru yapılarak, katılımcı mimarların sunacakları ön projelerin, bir seçici kurul tarafından değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonucu seçilecek projenin uygulanması modeli önerilmiş ve kooperatif yönetim kurulu 09.08.2005 tarihli 15. toplantısı 1 numaralı kararı ile bu öneriyi kabul etmiştir.

 

10.08.2005 10.08.2005 Tarihinde, Mimarlar Odası Bursa Şubesi’ ne kayıtlı mimarlara yapılan duyuru ile ön projelerin 20.09.2005 gününe kadar kooperatif yönetim kuruluna teslim edilmeleri istenmiştir.

 

Y.Mimar Güngör Kaftancı, Prof.Dr. Y.Mimar Nilüfer Akıncıtürk, Y.Mimar Murat Tabanlıoğlu Y.Mimar Hüseyin Konçak (BBB Gn. Sekr.) ile İnş.Müh. Ekrem Algül’ den oluşan seçici kurul, 29-30 eylül 2005 tarihlerinde toplanmışlar ve ihtiyaç programına uygun hazırlanıp, teslim edilen 12 ön projeyi değerlendirmişlerdir. Sonuc olarak D.Ümit Yücel, Çiğdem Yücel, Banu Bayrak ve Tolga Turunç’ un projesi oybirliği ile seçilmiş ve uygulanması için kooperatif yönetim kuruluna sunulmuştur.

 

Kooperatif yönetim kurulu da 19.10.2005 tarihli 18. toplantısında konuyu görüşmüş, bir takım teknik zorunlulukları içeren revizyonların yapılması ve şartname eki sözleşme taslağına göre proje müellifleri ile sözleşme yapılması kararlarını almıştır.

 

Kooperatife üye her odanın gereksinimine uygun büyüklükteki mekanların yanı sıra : Genel kullanıma açık 500 kişilik konferans salonu (oditoryum) ve fuayesi, 250 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, 200 kişilik lokanta-kafeterya, 300 araçlık otopark (1. ve 2. bodrum katta garaj olarak), yine yer sahibi belediyelerin mülkü olacak (prensipte kooperatife üye olamayan odaların birimlerine kiraya verilmek üzere) 60 m2 lik 15 adet ofisin yer aldığı yapıda, ayrıca 1. bodrum katta ayrılan mekanın sağlıklı yaşam merkezi olarak düzenlenerek , tüm birimlerin üyelerinin yararlanması düşünülmektedir.

 

Yapının ‘’Kamu Hizmeti Gören Kurum ve Kuruluş Binası’’olması nedeni ile 3194 sayılı İmar Yasasının 26. ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinin 11.01 maddeleri uyarınca, Nilüfer Belediyesi’nden 30.12.2005 tarihinde Yapı Ruhsatı alınmıştır.

 

Yapının;

Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğunu

Mimarlar Odası Bursa Şubesi adına;

Mimar D.Ümit Yücel

 

Statik Teknik Uygulama Sorumluluğunu

İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi adına;

İnş.Müh.Adem Özdemir

 

Mekanik Teknik Uygulama Sorumluluğunu

Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi adına;

Mak.Müh.Mustafa Teper

 

Elektrik Teknik Uygulama Sorumluluğunu

Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi adına;

Elk. Müh.Emir Birgün

 

Harita Uygulama Sorumluluğunu

HKM Odası Bursa Şubesi adına;

Har.Müh.Celil Çolak,

Üstlenmişlerdir.

Ayrıca Kooperatifin kuruluşundan bu yana İdari ve Mal,iİşlemleri Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası tarafından yürütülmüştür.

 

YAPIM İHALELERİ:

 

Kooperatif yönetim kurulu, her ne kadar “ihale komisyonu” gibi görev yapmışsa da, ilgili meslek odalarının görevlendirdiği komisyonlar uzmanlık alanlarına göre, yapılacak ihalelerin altyapısını oluşturdular ve işin yapım sürecinde de ayrıca kontrolluk görevini üstlendiler.

 

Tabii ki işin başında tamgün görevli kontroller görev yaptılar, organizasyon ve sorumluluğu sürdürdüler. Ayrıca proje müelliflerinden D. Ümit Yücel, yarı zamanlı olarak danışmanlık ve mesleki uygulama sorumluluğu ile teknik uygulama sorumluluğu görevleri yapmıştır.

 

 • Kaba inşaat işleri,
  • hafriyat
  • zemin iyileştirmesi (jet grout),
  • temel ve bodrum kat duvarlarının su yalıtımı,
  • betonarme inşaat,
  • teras çatı ısı ve su yalıtımı,
  • tuğla duvarlar,
  • olarak 22/03/2006 tarihinde,

 

 • Dış cephe kaplama işleri,
  • kotto kaplamalar,
  • strüktürel, silikonlu sistem cam cephe kaplaması,
  • alüminyum kapaklı sistem cam cephe kaplaması,
  • alüminyum kompozit panel cephe kaplaması,
  • olarak 02/07/2007 tarihinde,

 

 • Mekanik ve sıhhi tesisat işleri,
  • temiz ve pissu tesisatı,
  • ısıtma tesisatı,
  • havalandırma ve klima tesisatı,
  • yangın söndürme tesisatı,
  • olarak 01/05/2008 tarihinde,

 

 • Elektrik ve otomasyon tesisat işleri, 11/07/2008 tarihinde,

 

 • İnce yapı ve bitirme işleri,
  • kaba ve ince sıva, şap yapılması,
  • alçı sıva, alçıpan duvar kaplama yapılması,
  • alçıpan, metal klip-in asma tavanlar,
  • tüm zeminler suni taş, seramik ve granit kaplamaları,
  • merdivenler suni taş ve çimstone basamakları,
  • tüm boya ve badana işleri yapılması
  • olarak 09/01/2009 tarihinde ihale edilmişlerdir.

 

Bunların dışında tüm cihaz, demirbaş ve donanımlar kooperatif yönetim kurulunca ayrı ayrı ihale yöntemiyle satın alınarak, ilgili yüklenicilere montajları yaptırılmış devreye aldırılarak kullanıma hazır hale getirilmişlerdir

 

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi, 31 Aralık 2009 tarihinde tamamlanarak taşınmak isteyen kooperatif üyesi meslek odalarına bağımsız bölümlerinin anahtarları teslim edilmiştir

 

Kooperatif üyesi olamayan diğer akademik meslek odalarının da, Bursa BŞB ile Nilüfer Belediyesi’ nin mülkleri olan büroları kiralamaları sağlanmıştır.

Açılış

Temel Atma Töreni

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 BAOB

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri