BAOB

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi

 

Tüzük İletişim Basın Açıklamaları Duyurular Galeri

İÇ TÜZÜK

Ulu Önder Atatürk’ ün kurduğu bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ ne sahip çıkmak ve onu hukukun üstünlüğü ilkesi ile çağdaş bilimsel değerler ışığında ileri götürmek, edindiği birikimler ile çalışan meslek sahibi kesimleri temsil eden meslek odalarının paylaştığı ortak değerleri geliştirmek, dayanışma ve güç birliği ile daha kapsamlı çalışmalar yaparak Kentimize faydalı hizmetler üretmek, Kentimizi bir dostluk ve kardeşlik anlayışı ile kaynaşmış bir kent kültürüne ulaştırmak, sağlıklı insan, sağlıklı toplum, sağlıklı kent ve sağlıklı çevre hedefi ile bütünleştirmek, toplumun sosyal ve kültürel yaşamına katkıda bulunmak.

1-AMAÇ

 

a-BAOB un verimli, etkin ve saygın bir platform olarak Bursa kamuoyunca tanınmasını sağlamak,

b-Merkezi ve Yerel Yönetimler,Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları, Üniversite ve Demokratik Kitle Örgütleriyle; İnsan Hakları, Demokrasi, Hukukun üstünlüğü ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkeleri doğrultusunda iletişim ve iş birliğini geliştirmek için katkı koymak.

c-Akademik Odalar Birliğini oluşturan Odaların çalışma ve etkinliklerinin kamuoyuna duyurulması ve koordinasyonuna destek vermek, Ortak çalışmalar ve açıklamalar yaparak kamuoyunun bilgilenmesi ve oluşumunu sağlamak.

 

2-KAPSAM

 

BAOB Çalışma İlkelerini kabul etmiş Meslek Odalarını ve Temsilciliklerini kapsar.

 

3-ÜYELİK

 

Bursa’da örgütlü Akademik Odalar, 1 asil 1 yedek üye belirleyerek, BAOB Çalışma İlkeleri doğrultusunda çalışmak istediklerini yazılı olarak her yıl Ocak ayında bildirirler. Yıl içerisinde gerekli gördüklerinde üyelerini yazılı olarak değiştirebilirler. Bildirilen kişiler dışında toplantılara hiç kimse katılamaz. Ancak kurulun kararı ile belirli konuların görüşüleceği toplantılara üye dışında, davet yapılır.

 

4-BAOB DÖNEM SÖZCÜSÜ ve SEKRETERYA

 

BAOB Dönem Sözcüsü ve sekreter ya görevini üstlenmek isteyen Odalar, adaylıklarını Ocak ayı toplantısında açıklarlar. 15 gün sonra yapılacak toplantıda mevcut dönem sözcüsü gizli oy açık sayım ile oylama yapar. Katılan üyelerin salt çoğunluğunu alan üye Dönem Sözcüsü olarak seçilir. İlk turda salt çoğunluğun oyunu hiçbir aday alamazsa ikinci turda en çok oyu alan iki aday arasında gizli oy açık sayım yapılarak yapılan seçimde en çok oyu alan üye Dönem Sözcüsü olarak seçilir. Sekreterya görevini üstlenecek oda ise Dönem Sözcüsü seçimi usulüne göre seçimle belirlenir. Üst üste iki dönem oda sözcüsü ve sekreterya görevi üstlenilemez. Dönem Sözcüsü ve Sekreterya görevi süresi bir yıldır. (Görevden çekilme ve görevden alınma hali saklı kalmak kaydı ile) Sekreterya görevini üstlenen Oda ayrıca Dönem Sözcüsü yardımcısını seçer. Sözcünün bulunamadığı hallerde yardımcısı onun görevlerini üstlenir.

 

5-BAOB DÖNEM SÖZCÜSÜNÜN GÖREVLERİ

 

a) BAOB toplantılarını yönetir

b) Toplantı tutanaklarının tutulmasından ve dağıtımından sorumludur.

c) BAOB kararlarının ilgili mercilere ve kamuoyuna duyurulmasını sağlar.

d) Odaların toplantı gününden en geç 3 gün önce önerilerini yazılı olarak alır ve toplantıdan 2 gün önce tüm gündem önerilerini üyelere duyurur

 

6-BAOB TOPLANTI USUL VE İLKELERİ

 

a) Her ayın ilk Çarşamba günü. 19:00-21:00 saatleri arasında gündemli olarak toplanır. Gündem sırası toplantı başlamadan önce üyelerin salt çoğunluğu ile belirlenir. Gündem dışı konuşma yapılamaz.

b) Üç odanın teklifi ile BAOB olağanüstü toplanır.

c) Gündemin ilk maddesine geçilmeden bir önceki toplantı kararları ve gelişmeler Dönem Sözcüsü tarafından özetlenir.

d) Gündem maddesi ile ilgili olarak ilk konuşma dönem sözcüsü veya gündemi öneren Oda Temsilcilerinin bilgilendirilmesi ile başlar ve 10 dakikayı geçmez. Diğer üyeler oturuş sırasına göre 3 dakikayı geçmeyen görüş bildirirler.

e) BAOB üyeleri toplantılarda kendi aralarında karşılıklı olarak konuşmazlar. Sıra kesinlikle bozulmaz. Her üye sırası geldiğinde görüş bildirmek zorunda değildir. Sırası bir sonraki üyeye verilir.

f) Her gündem maddesi sonunda yeterlik oylaması yapılır ve karar alınarak kabul edilir. Kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır. Karar tutanağında karara katılan ve katılmayan odalar belirtilir.

g) BAOB kararlarına isteyen odalar katılmayabilir. Ve odaların görüşlerini her platformda açıklayabilirler. Ancak alınan karar Kamuoyuna BAOB Kararı olarak açıklanır ve adlandırılır.

h) Her gündem maddesi için alınan kararlar tutanakta açıkça yazılır ve konu ile ilgili görevlendirilen üyelerin isimleri ve Eylem Planı BAOB kararında belirlenir ve çalışma grubu yaptığı çalışmalar ile ilgili BAOB toplantısında bilgi verir. Çalışma Grubu BAOB'a karşı sorumludur. Yaptıkları çalışmaları ve raporlarını kamuoyuna ve basına açıklayamazlar.

i) Toplantıda cep telefonu ile konuşmamaya ve sigara içmemeye özen gösterilir.

 

7-BAOB DÖNEM SÖZCÜSÜ VE SEKRETERYA GÖREVİNİN SONA ERMESİ.

 

a) Dönem sözcüsü ve sekretarya görevini üstlenen odanın çekilmesi,

b) BAOB Dönem Sözcüsünün yerel ve genel seçimlerde aday olması halinde,

c) 3 Odanın teklifi ile tek gündem maddeli toplantıda yapılan güven oylaması sonucunda katılan üyelerin salt çoğunluğu ile düşürülen BAOB Sözcüsü veya Sekreteryadan sorumlu Odanın yeniden seçimi madde 4 deki usule göre yapılır.

 

8-YÜRÜRLÜK

 

Bu Çalışma ilkeleri aşağıda imzası bulunun odalar tarafından imzalanmasından itibaren uygulanır.

31 Ocak 2021, Pazar

 

BİLİMSEL İLERLEME İÇİN DEMOKRATİK VE ÖZERK ÜNİVERSİTE

 

17 Temmuz 2017, Pazartesi

 

BAOB Temmuz Ayı Toplantı Gündemi

 

12 Haziran 2017, Pazartesi

 

BAOB Haziran Ayı Toplantı Kararları

Tüm Hakları Saklıdır. Copyright © 2024 BAOB

Sitemap  |  Tasarım : İNTERBİM İnternet ve Grafik Hizmetleri